נתור, מסורת | קיץ-חורף 2013 - page 67

67
ישתנו כתוצאה מהשילוב, אולם יתכנו שינויים במספר ובסדר
הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית הטיול המקורית.
תופעות טבע ומזג אויר
אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת
"נתור"
אין
אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש
וכד’) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל,
"נתור"
שביתות עובדים ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת
העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או
שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו על-פי שק”ד הבלעדי
. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות
"נתור"
של
אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים
.
"נתור"
בלבד ולא על
ביטחון אישי
בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר
אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול
וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים
אלו יהיה למלווה הקבוצה/מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי
לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות
שהשתתפותו תהווה סכנה לבריאותו.
טיסות
הנן מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/
אשר מטבען עשויים להיות בהן
בטיסות שכר
או זרות),
ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/
או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה
תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי
כל דין והן בטיסות סדירות. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל
האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות
אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב
או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו
כולל מגבלות מכוח אמנת ורשה. תשומת לב הנוסע מופנית
אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/
או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל
במקרה של
את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי.
איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת
. אובדן או נזק
התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע
למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה,
. על הנוסע חלה חובת
"נתור"
אינם בכל מקרה באחריות
התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או
בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב
לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם
"נתור"
בכרטיס הטיסה.
לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. על
הנוסע חלה האחריות למסור מספר טלפון בחו”ל או אמצעי
תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים
לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע
"נתור"
.
"נתור"
מ
כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת
ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של
יכולה להתחייב למושב זה או
"נתור"
חברת התעופה ואין
אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס,
גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע”י הנוסעים. בחלק
מחברות התעופה ובחלק מהטיסות, קבלת ארוחה במטוס
או הטסת כבודה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע”י הנוסע
ישירות לחברת התעופה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש
אינה אחראית לאספקת
"נתור"
אצל סוכנות הנסיעות שלו.
ארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחרת בטיסות, והדבר
הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה
נתבקשה לכך מראש ע”י סוכנות
"נתור"
בלבד וזאת גם אם
תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של
"נתור"
הנסיעות.
חב’ תעופה אחת לטיסה של חב’ תעופה אחרת ו/או לשנות
את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות
בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו
מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה
), יאלץ הנוסע
"נתור"
ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת
לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הקבוצה. חלק מטיסות
החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת
בחו”ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה
“מידע כללי לגבי בתי מלון”
00:01 בצהרי אותו היום (ראה פרק
לעיל). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע
שיחפוץ בכך להמשיך ו”להחזיק” בחדרו תמורת תשלום נוסף
ישירות למלון עד לשעת היציאה. נוסע שימסור בעת ביצוע
ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל
גם לאחר
"נתור"
יותר, יחויב במקום ע”י חברת התעופה או ע”י
שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת
התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת
באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה
כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש אצל
סוכנות הנסיעות לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה
בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק
053 (תלוי ביעד) ללא
$-
07 ל
$
מתחת לגיל שנתיים הינו בין
זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן
ע”י חברת התעופה.
קבלת מסמכי נסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות
הנסיעות המטפלת בהזמנתו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים
בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון, רשימת סיורי בחירה
וכיו”ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את
ההזמנה.
אשרות ודרכונים
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף
ל-9 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את
תקופת השהות בחו”ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל
מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות
אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין
אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות
המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות
השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי
להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו
באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות
הנסיעות המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית
לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה”ב, תאילנד וכד’)
תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע
לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע
על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן
לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה
) ו/או כל
LAISSEZ PASSER(
מסוג אחר, כגון תעודת מעבר
מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם
לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול/שינוי. אין
אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות
"נתור"
מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון
מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה
שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח
של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות סוכנות
הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה
לחו”ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת
בהריון) - הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות
הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בעניין זה אצל סוכנות
הנסיעות. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע
בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/
או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה
תשומת לב הנוסע מופנית
כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם
תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים
בחוברת זו ואין בילתם.
חיסונים
למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים
.
על הנוסע לעיין באתר משרד הבריאות
אזהרות נסיעה
למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד
. פירוט יינתן על-ידי סוכנות
החוץ
הנסיעות במידת הצורך ובהתאם ליעד.
נזקים וביטוח
אחראית לנזקי הנוסע
"נתור"
בכפוף להוראות הדין, אין
שיגרמו כתוצאה מביטול השתתפותו בטיול, מתאונות,
מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם
לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה,
אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז,
הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי
לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי הגעת הנוסע לטיול
או הפסקת השתתפות הנוסע בטיול עקב מחלה, פציעה
"נתור" ממליצה לנוסע לבטח
ואו כל סיבה אחרת כלשהי.
עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי
מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל
והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.
מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי
"נתור"
התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים
המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות
אחראית
"נתור"
האוטובוסים, בתי המלון, וכיו”ב ולפיכך אין
בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר
עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל
מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני
שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של
הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.
במקרה של תביעה, על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח
אצלה רכש את פוליסת הביטוח.
כללי
פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי
"נתור"
צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את המסלול
כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים
בחוברת זו, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים
כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי
"נתור"
לשינוי על ידי
ובהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים
"נתור"
הבלעדי של
כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן
הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית,
ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית
וכיו”ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית
מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי,
האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה
מבהירה כי
"נתור"
כפופים לשינויים אפשריים כאמור.
סוכנויות הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע
הכללי המופיעים בחוברת זו ואינן מוסמכות להבטיח הבטחות
"נתור"
מכל סוג שהוא, בנוסף או בניגוד לאמור בחוברת זו.
אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את
האמור בהודעה זו.
תנאים כלליים לתובלה אווירית - הודעה בדבר הגבלת
אחריות אחריות ביחס לתובלה האווירית ושירותים אחרים
הניתנים על ידי המוביל האווירי כפופים לחוק התובלה
האווירית תש”מ 0891 ולתנאי חוזה התובלה של המוביל
האווירי. התנאים כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה
האווירית לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל
האווירי בין היתר לעניין נזקי ואובדן כבודה, נזקי גוף, איחורים,
עיכובים, ביטולי טיסות ועוד. הנוסעים מתבקשים לעיין
"נתור"
בתנאים אלו בטרם הטיסה באתר האינטרנט של
תחת
“תנאים והגבלות”
ברובריקה
. כמו כן ניתן לקבל
“תנאי חוזה התובלה האווירית”
הסעיף
בשעות העבודה המקובלות. לא
"נתור"
תנאים אלו במשרדי
תתקבל כל טענה מנוסע ו/או מי מטעמו כי לא קרא ו/או לא
היה ער לתנאים אלו.
פניות
על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספק השירותים
בחו”ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי
השירותים, על הנוסע להביא בפני "נתור", תוך זמן סביר לאחר
חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת
שיוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.
חילוקי דעות
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע
אצל סוכנות נסיעות כלשהי ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות
שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצויה סוכנות
הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "נתור" בין אם תוגש
התביעה נגד "נתור" לבדה וגם/או יחד עם סוכנות הנסיעות
שאצלה נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית
הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר
יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול המאורגן ו/או לתנאים
אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.
תאריך הדפסת חוברת: 3102.5.21
1 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...68
Powered by FlippingBook