נתור, מסורת | קיץ-חורף 2013 - page 65

65
רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו
"נתור"
תהיה
בטיול ללא כל אחריות מטעמה בקשר ו/או בנוגע לכך.
מחירים
מחירי הטיולים בחוברת מבוססים על תעריפי עלות
השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים
בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות
השונים לדולר ארה"ב או לאירו, כפי שהיו ידועים לה ביום
הדפסת חוברת זו. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד
המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי
הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי
הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. ככל שיחול שינוי על פי דין
בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר
החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים,
יתווסף ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס
למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה. במקרה שיחול
הנגבה על ידי חברות התעופה,
"היטל הדלק"
שינוי במחיר
על
"היטל הדלק"
יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של עליה ב
פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע
תשלום כלשהו
"נתור"
שילם באמצעות סוכנות הנסיעות ל
רשאית לחייב את סוכנות הנסיעות
"נתור"
עבור הטיול, תהיה
מסרה לסוכנות
"נתור"
בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש
הנסיעות הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו,
ועשתה כל שביכולתה על מנת לאפשר לנוסע לשלם את
מחיר הטיול מבלי לחייב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו
"היטל
לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב
"נתור"
תחליט
על פי סעיף זה, תינתן לנוסע האפשרות לבטל הזמנתו
הדלק"
בתוך יומיים מיום ההודעה שניתנה לנוסע על התוספת,
ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הנוסע, וזאת
ללא חיוב בדמי ביטול.
דמי ביטול/שינוי
במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש לשנות
את תאריכי הטיול או לעבור לטיול אחר, יחולו דמי רישום וטיפול
בסך 05 דולר לנוסע וכן דמי ביטול (שירותי קרקע-טיסות), לפי
העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה
כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
דמי ביטול/שינוי על שרותי קרקע
1.בטיולים לסין, יפן, אפריקה, ורוסיה, ניתן לבטל/לשנות ללא
דמי ביטול/שינוי עד 7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול.
005 דמי
$ -
פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
2.בטיול לוייטנאם וארצות הברית ניתן לבטל/לשנות ללא דמי
ביטול/שינוי עד 41 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול.
006 דמי
$ -
פחות מ-41 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
3.ביתר הטיולים אשר אינם מופיעים בסעיפים 2-1, ניתן
לבטל/לשנות ללא דמי ביטול/שינוי עד 5 ימי עסקים לפני
מועד יציאת הטיול.
006 דמי
$ -
פחות מ-3 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
4.אי הגעה לטיול- %001 דמי ביטול/שינוי לנוסע.
דמי ביטול/שינוי על טיסות
1. טיסות סדירות בינלאומיות
052 דמי
$ -
בין 03 ל-12 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
006 דמי
$ -
בין 02 ל-41 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
פחות מ-41 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- %001 דמי
ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
2. טיסות שכר בינלאומיות
051 דמי ביטול/
$ -
עד 51 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
שינוי לנוסע.
004 דמי
$ -
בין 41 ל-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול
ביטול/שינוי לנוסע.
פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- %001 דמי
ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
3. דמי ביטול/שינוי טיסות פנימיות (בטיולים בהם קיימות על
פי התוכנית טיסות פנימיות)
ניתן לבטל/לשנות ללא דמי ביטול/שינוי עד 12 ימי עסקים
לפני מועד יציאת הטיול.
פחות מ-12 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- %001 דמי
ביטול/שינוי לנוסע.
יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול/שינוי. ימי
עסקים -ימים ראשון עדחמישי בין השעות00:90ל-00:61בלבד
ושישי בין השעות 00:90 ל-00:31 בלבד (שאינם חג בארץ).
הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל"נתור" באמצעות סוכנות
הנסיעות שבה נרשם הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע
מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול,
מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי רישום וטיפול ודמי ביטול
בשיעור של %001 ממחיר הטיול. במקרה והוסדרה לנוסע אשרת
כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. ל"נתור"
זכות הקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי
סוכנות הנסיעות.
דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן,
התשמ"א-1891 ("החוק")
למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 41ג(ג) ולסעיף 41ג(ד)(2)
לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה
אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 41 ימים מיום עריכת
העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר.
למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה
על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם
ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה
"ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול,
לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 00:21).
במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות
לנוסע, בתוך 41 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו
חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של
הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי
ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר העסקה או 001 ש"ח,
לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור
בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא
של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט
בסעיפים 41ג ו-41ה לחוק. הודעה על ביטול השתתפותו
של נוסע בטיול, מיוזמתו ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב
לסוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור,
תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר
הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ"ל כדי לגרוע
מהוראות חוק הגנת הצרכן.
דמי ביטול בעסקת מכר רגיל
למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף
במועד הוצאת החוברת לדפוס, רשאי מזמין (שאינו לקוח
עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק")
ובלבד שהביטול ייעשה תוך 41 יום מיום עשיית העסקה או מיום
קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף
לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 81 ימים, שאינם ימי
מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם
ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל
שבת וחגים). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות
הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו
על %5 ממחיר העסקה לנוסע או 001 ש"ח לנוסע לפי הנמוך
מביניהם. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה
(טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצ"ב), חופש ובילוי המתבצעים
במלואם מחוץ לישראל לרבות:
טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה
אחרת.
ב.חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה
שאינה טיסת המשך.
זיכויים והחזרים
נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו, מכל סיבה
שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על
ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה
שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע,
לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו,
ממליצה לכל נוסע לבטח
"נתור"
בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.
ו/או
"נתור"
את עצמו (ראה פרק "נזקים וביטוח" להלן). סוכני
נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם
מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים
לוותר
מראש
לכל סטייה מהתנאים המפורטים. נוסעים שיבקשו
"נתור"
על ימי טיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבלו את הסכמת
לכך בכתב יזוכו בגין הלינה בלבד. סכום הזיכוי ללילה לאדם
03. לא יינתן זיכוי עבור לינות שינתנו על-ידי
$
בחדר זוגי יהיה
). בטיולים
LAY OVER(
חברות התעופה לקבוצות במעבר
20$
" - יינתן זיכוי של
LOW COST"
לתאילנד וטיולים המוגדרים
ללילה לאדם בחדר זוגי.
ביצוע טיול וצירוף קבוצות
תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות
"נתור"
(במקרים חריגים), לבטל כל טיול (כולל טיול המוגדר כ"טיול
מובטח") מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו
.
"נתור"
מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של
יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי.
לנוסע באמצעות
"נתור"
הודעה על ביטול הטיול תימסר על-ידי
סוכנות הנסיעות. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים
לשער דולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע על-ידי
סוכנות הנסיעות בתום 03 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי
התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. במקרה של
את כל הכספים ששולמו לה
"נתור"
ביטול טיול כאמור, תחזיר
רשאית
"נתור"
ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו.
לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, על פי שיקול דעתה,
ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע
מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.
השתתפות בטיול
שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או
"נתור"
לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים
להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין
של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את
"נתור"
כן, רשאית
השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו
פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של
"נתור"
הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, תחזיר
לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול
בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור.
, באמצעות סוכנות הנסיעות, ובטרם
"נתור"
על הנוסע להודיע ל
הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית
ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות
על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת
הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. במידה ולא יעשה כן, רשאי
מלווה הקבוצה למנוע ממנו להשתתף בפעילויות מסוימות אשר
בהתאם לשיקול דעתו של מלווה הקבוצה עשויות לסכן את הנוסע
ו/או מי מחברי הקבוצה. במקרה כזה, לא יהא זכאי הנוסע לקבל
החזרים כלשהם. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר
לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת
התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם
תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. ידוע לנוסע
לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה
"נתור"
שהסכמת
כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל
תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי
של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים
בנדון, בדיעבד.
גילאי המשתתפים
הטיולים המפורטים בחוברת זו פתוחים להרשמה לציבור הרחב
אינה מתחייבת שתהיה התאמת
"נתור"
כולו וללא הגבלת גיל.
גיל או כל התאמה אחרת בין המשתתפים השונים בטיול, לרבות
מבחינת כישוריהם ו/או מצבם הבריאותי. תחום גיל מומלץ
בטיולים מסוימים, כגון טיולי משפחות, טיולי בר מצווה, הינו
לוודא באופן מוחלט
"נתור"
בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות
התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים,
חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.
תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס
עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים
בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס לא יהיה
בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות
עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור
השונות. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה
בשעות הפנאי ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות
בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי
בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות/אופציה בלבד. הנהג
זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין
כי האוטובוס ממוזג, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג.
הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה
באוטובוס לא ממוזג. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים
אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה
"נתור"
בארצות היעד.
מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות
"נתור"
להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או בתקינות האוטובוס.
תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי.
תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות
ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה
בעת כל ירידה
ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מדי לילה.
1,66,67 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...68
Powered by FlippingBook